W RAMACH PROGRAMU CUBE

 

Obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 roku

Informacja o zmianach

Dokonujemy ciągłej aktualizacji niniejszych Zasad Ochrony Prywatności aby uzasadnić nasze praktyki oraz zawsze po uruchomieniu nowych usług, funkcji albo opcji w aplikacji. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian powiadamiamy Użytkowników o tych zmianach pocztą elektroniczną (wysyłaną na adres e-mail podany na koncie Użytkownika), za pośrednictwem powiadomienia zamieszczonego w  Aplikacji albo przy użyciu innych metod. Datę ostatniej aktualizacji Zasad Ochrony Prywatności podano powyżej przy tekście „Data wejścia w życie”.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie ze strony internetowej po wysłaniu przez nas zawiadomienia o zmianach w Zasadach Ochrony Prywatności oznacza, że gromadzenie, przetwarzanie i  wykorzystywanie danych osobowych oraz administracja nimi podlega zaktualizowanym Zasadom Ochrony Prywatności. W razie braku zgody na którekolwiek zmiany, można zmodyfikować ustawienia konta albo zamknąć konto w sposób opisany poniżej

1. Dane osobowe

1. Kto administruje Twoimi danymi

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kerix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obornicka 29 lok. 34, 02-953 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165318, NIP 527-24-21-669, REGON: 017384970. O ile zostało to wskazane w formularzu zgłoszeniowym, Twoje dane osobowe w nim podane przetwarzane są także w charakterze ich subprocesora przez Uczestnika Programu, z którego usług korzystasz lub od którego nabywasz towary. Taki Uczestnik Programu będzie mógł przetwarzać  Twoje dane osobowe w zakresie i celu określonym w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym jak przetwarzamy Twoje dane, możesz skontaktować się bezpośrednio z powołanym przez nas specjalistą, który dba o bezpieczeństwo Twoich danych (Inspektor Ochrony Danych), pisząc pod adres:  iod@cubecloud.eu

2. Jakie dane i informacje o Tobie przetwarzamy?

Jeżeli jesteś Członkiem Programu – Dane podane w formularzu zgłoszeniowym:

 • Dane rejestracyjne: pełne imię i nazwisko,  datę urodzenia, adres email, hasło i adres korespondencyjny (ich podanie jest dobrowolne ale bez ich podania nie będziesz mógł dokończyć rejestracji i w pełni korzystać z funkcjonalności Programu CUBE, służą one bowiem do logowania w aplikacji mobilnej i na stronie cubecloud.eu oraz są  niezbędne do informowania Cię o ważnych zmianach w Programie oraz dostawy zamówionej przez Ciebie Nagrody),
 • Dane fakultatywne. Maksymalny zakres tych danych jest wskazany w załączniku nr 1. Zakres tych danych jest zależny od Twojej decyzji – większa ilość danych, umożliwia lepsze dopasowanie komunikatów sprzedażowych i ograniczenie liczby ogólnych komunikatów,
 • Dane o transakcjach dokonywanych za pomocą aplikacji CUBE (w tym: liczba przyznanych Punktów, liczba umorzonych Punktów, kwota transakcji, rodzaj i liczba nabytych produktów/usług,
 • Informacje o sposobie poruszania się na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej, takie jak: oglądane produkty, odwiedzane sekcje oraz informacje o Twoich interakcjach z Programem (np. w jakich promocjach wziąłeś/wzięłaś udział),
 • Dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal). Używamy ich do przetwarzania zamówienia. Bez tych danych nie będziemy mogli przyjąć płatności ani zrealizować zwrotu pieniędzy.

Podczas interakcji z Witrynami CUBE,  w tym www.cubecloud.eu przez komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie gromadzimy także automatycznie pewne dane osobowe. Te dane osobowe obejmują:

 • Dane analityczne (np. informacje o pobranych aplikacjach, historia używania aplikacji i stron), które mogą obejmować dane zgromadzone z plików cookie i innych typów identyfikatorów urządzeń,
 • Elementy wprowadzone przez profil (np. wyświetlone strony i oferty, informacje o kliknięciach i informacje o stronie, z której wyświetlono naszą Aplikację). Może to obejmować dane o lokalizacji użytkownika. Informacje geolokalizacyjne pobrane z urządzenia mobilnego będziemy gromadzić tylko po wyrażeniu przez użytkownika zgody,
 • Dane urządzenia (np. adres MAC, adres IP, dane interfejsu Bluetooth i identyfikatory reklamowe).

Możemy również tworzyć profile Użytkownika na podstawie przekazanych przez niego albo zebranych na jego temat danych osobowych w sposób opisany powyżej i uwzględniając dane osobowe, które otrzymujemy od naszych Partnerów biznesowych. Robimy to aby móc przedstawiać oferty, których zakupem naszym zdaniem użytkownik mógłby być zainteresowany. Zawartość tego profilu obejmuje:

 • Szczegóły konta. Tworzymy na przykład stały adres URL do strony konta użytkownika, który może zawierać imię i nazwisko. Generujemy również tokeny, aby zapamiętać historię subskrypcji i zakupów oraz wszelkie uzyskane przez użytkownika punkty lojalnościowe,
 • Informacje o segmencie na użytek marketingowy. Na przykład po zakupie produktów lub usług związanych ze zdrowiem i urodą możemy wywnioskować zainteresowanie tymi rodzajami produktów,
 • Informacje o odbiorcach. Wyodrębniamy grupy odbiorców na podstawie takich parametrów jak płeć, wiek i lokalizacja (np. mężczyźni w wieku 25–35 lat w mieście użytkownika). Użytkownik, którego dane osobowe pokrywają się z profilem danej grupy, zostanie do niej przypisany. Pomoże to uzyskiwać odpowiednie oferty,
 • Informacje o aktywności. Na podstawie interakcji w zakresie komunikacji będziemy generować dane osobowe na temat liczby komunikatów, które użytkownik chce otrzymywać, tak abyśmy nie wysyłali ich więcej niż jest to dla użytkownika przydatne.

Jeżeli jesteś reprezentantem Uczestnika Biznesowego

 • Dane kontaktowe obejmujące: imię, nazwisko, nazwa firmy w której pracujesz, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail, nr NIP, kod pocztowy, miasto.

W przypadku, gdy powyższe dane  osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, informujemy, że zostały przekazane przez Uczestnika biznesowego, którego jesteś reprezentantem lub pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów lub innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.

 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

Jeżeli jesteś Członkiem Programu

CEL: Prowadzenie i zarządzanie Programem CUBE – w tym naliczanie zebranych przez Ciebie punktów, obsługa zakupów i wymiany Punktów na Nagrody, dostawa produktów i świadczenie usług i rozpatrywanie składanych przez Ciebie reklamacji.

Podstawa przetwarzania: umowa jaką są Warunki Uczestnictwa w Programie CUBE dostępny pod adresem: https://www.cubecloud.eu/owu

CEL: Marketing – w tym  przesyłanie  lub wyświetlanie Ci informacji o towarach lub usługach obecnych i przyszłych Partnerów Uczestników oraz samym Programie w tym indywidualnie dobranych ofert.

Podstawa: Udzielona przez Ciebie zgoda.

CEL: Profilowanie, analizy rynkowe i statystyczne –  w tym działania pomagające nam zrozumieć Twoje zwyczaje oraz oczekiwania jako klienta, uczynić ofertę Partnerów i sam Program Cube bardziej efektywnymi, a nasze oferty dostosować do Twoich potrzeb.

Podstawa: Nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli jesteś reprezentantem naszego kontrahenta lub partnera biznesowego

CEL: Nawiązywanie, rozwijanie i prowadzenie współpracy z Uczestnikiem biznesowym, którego jesteś reprezentantem.

Podstawa: Nasz prawnie uzasadniony interes.

CEL: Realizacja obowiązków raportowych w ramach grupy kapitałowej której jesteśmy częścią.

Podstawa: Nasz prawnie uzasadniony interes.

Cel: Wystawianie i obsługa faktur z tytułu usług przez nas świadczonych.

Podstawa: Obowiązek prawny.

 

4. Na czym polega profilowanie?

W ramach tzw. profilowania będziemy dokonywać analizy i oceny informacji zgromadzonych o Tobie, próbując określić na ich podstawie jakie oferty i promocje mogą Cię najbardziej zainteresować.  Wpływać to będzie bezpośrednio na to, jakie treści będą się wyświetlać w trakcie Twojej wizyty na stronie Programu CUBE, w aplikacji mobilnej, w Urządzeniach CUBE oraz innych stosowanych przez nas kanałach komunikacji.

5. Odwołanie zgody

W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę, w szczególności za pośrednictwem:
– ustawień panelu użytkownika na stronie www.cubecloud.eu
– Biura Obsługi CUBE pisząc na adres obsluga-klienta@cubecloud.eu lub  korzystając z formularza kontaktowego pod adresem www.cubecloud.eu

Odwołanie zgodny pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odpowiedni Uczestnik Programu, którego kartę zarejestrowałeś/aś, zostanie poinformowany przez nas  o odwołaniu zgody.
W przypadku odwołania zgody będziemy kontaktować się z Tobą jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu (np. zawiadomienie o stanie Twojego Konta).

 

6. Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?

Jeżeli jesteś Uczestnikiem Programu

Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż okres Twojego uczestnictwa w Programie CUBE oraz celem ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Programie przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Jeżeli jesteś reprezentantem naszego Uczestnika biznesowego

Będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż:

 (I) do zakończenia naszej współpracy z kontrahentem lub partnerem biznesowym, którego jesteś reprezentantem, (II) lub okres przez który byłeś uprawniony do kontaktu z nami, (III) do czasu zakończenia Twojej współpracy z takim kontrahentem lub partnerem biznesowym (cokolwiek nastąpi wcześniej).
Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu obsługi faktur z tytułu usług przez nas świadczonych, będziemy przetwarzać je przez okres wymagany przepisami prawa.

7. Przekazywanie danych

Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom trzecim takim jak organy administracji państwowej jeżeli zobowiążą nas do tego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownej umowy, spółkom w ramach naszej grupy kapitałowej, naszym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji  kampanii marketingowych, serwisowaniu oprogramowania, dostarczaniu usług teleinformatycznych, a także firmom kurierskim i pocztowym. Zapewniamy należytą ochronę danych osobowych przetwarzanych  przez naszych podwykonawców i ponosimy odpowiedzialność za ich działania.
Wśród wyżej wymienionych podmiotów mogą być firmy przetwarzające Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Twoje Dane będą w takim przypadku  chronione w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych, zatwierdzone przez Komisję Europejską Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. nr 2010/87/UE (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12 .02.2010). W każdym przypadku podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów. Po każdej transakcji dokonanej u Uczestnika Programu z wykorzystaniem Aplikacji CUBE  zostaną przekazane do nas dane odnoszące się do dokonanej transakcji (towary / usługi, cena, przyznane Punkty, miejsce i data transakcji), w celu uznania konta CUBE. Takie dane transakcyjne nie zostaną udostępnione innym Uczestnikom Programu oraz osobom trzecim nie objętym Programem.

8. Jakie uprawnienia Ci przysługują?

Przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować, kontaktując się z nami na adres: moje-dane@cubecloud.eu

– Prawo dostępu do danych – masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz do uzyskania dostępu tych danych, w tym otrzymania  ich kopii.
– Prawo do sprostowania danych – możesz żądać od nas sprostowania twoich danych osobowych, gdy są one niedokładne lub ich uzupełnienia,  gdy są niekompletne. Możesz tego dokonać w zakładce „Profil” w aplikacji mobilnej lub w panelu użytkownika na www.cubecloud.eu.
– Prawo do usunięcia danych – możesz zażądać od nas usunięcia twoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały przez nas zebrane.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania  – możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami, np. kiedy kwestionujesz ich prawidłowość lub legalność ich przetwarzania.
– Prawo do przenoszenia danych – możesz otrzymać twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, wtedy gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

– Prawo do sprzeciwu – możesz  sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes , którymi się kierujemy, w tym wobec profilowania. W takim przypadku zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych w tym celu.
– Prawo do wniesienia skargi – możesz wnieść skargę na to w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Postępowanie w sprawie realizacji powyższych praw jest nieodpłatne. Możesz zostać poproszony/na o uiszczenie stosownej opłaty jedynie w przypadkach zgłoszenie żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna) oraz zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych. Powyższa opłata uwzględniać będzie jedynie koszty administracyjne związane z realizacją żądania.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Załącznik nr 1

Najszerszy zakres danych osobowych:

 

Polityka Cookies Programu CUBE

 

Obowiązuje od dnia 25 listopada 2019 roku

 

Dokument „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu www.cubecloud.eu

 1. Aby zapewnić Ci świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji, w ramach naszej witryny używamy plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
 2. Dla Twojej wygody strona www.cubecloud.eu, zwana dalej portalem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 3. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 4. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 5. Portal https://www.cubecloud.eu/ wykorzystuje poniższe pliki Cookies:
 • _utma – plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika,
 • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej wizyty,
 • _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,
 • _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek,
 • __cfduid  – kieruje adres DNS do CloudFire w celach bezpieczeństwa,
 • PHPSESSID – jest to identyfikator bieżącej sesji.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.