Sklepu Internetowego CUBE

 

obowiązujący od dnia 25 listopada 2019 roku

 

Sklep należy do firmy Kerix  Sp. z o.o.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:

obsluga-klienta@cubecloud.eu

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych transakcji.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Bon Podarunkowy – instrument, w formie fizycznej lub elektronicznej, uprawniający posiadacza Bonu Podarunkowego (zwanego dalej „Posiadaczem Bonu Podarunkowego”) do otrzymania Oferty Uczestnika od Uczestnika w terminie wskazanym na Bonie Podarunkowym (zwanym dalej „Terminem realizacji”) nabyty w sklepie Cube,
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Kerix sp. z o.o. umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument po rejestracji w Programie staje się Członkiem Programu,
 4. Oferta Uczestnika – oznacza towary lub usługi dostarczane Posiadaczowi Bonu Podarunkowego przez Uczestnika, zgodnie z regulaminem udostępnionym na Portalu Cube i na Bonie Podarunkowym,
 5. Uczestnik – to niezwiązana ze spółką Kerix osoba trzecia sprzedająca lub dostarczająca Ofertę Uczestnika, która upoważnia Kerix do wystawienia, sprzedaży i dostawy Bonu Podarunkowego w imieniu i na rzecz Uczestnika. Kerix nie prowadzi sprzedaży ani nie dostarcza Oferty Uczestnika. Umowa na dostawę i zakup Oferty Uczestnika będzie zawarta między Tobą a Uczestnikiem, u którego Bon Podarunkowy zrealizujesz, a Kerix zawrze umowę w imieniu Uczestnika i jako jego agent we wszystkich przypadkach. Kerix zajmuje się jedynie wystawianiem, sprzedażą i dostawą Bonów Podarunkowych do Państwa w imieniu i na rzecz Uczestnika,
 6. Sklep Cube (zwany dalej „Sklepem lub Portalem”) oznacza stronę internetową, aplikacje mobilne, elektroniczne formy komunikacji lub usługi lub dowolną lokalizację, w której można nabyć Bony Podarunkowe Uczestnika od Kerix. Portal, na którym Kerix oferuje Bony Podarunkowe jest własnością spółki Kerix. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z witryny Kerix, które są wyraźnie włączone do niniejszych Warunków sprzedaży, można znaleźć tutaj:
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny jest pod adresem cubecloud.eu/pl/regulamin
 8. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem cubecloud.eu/pl/sklep
 9. Sprzedawca – Kerix sp. z o.o. działająca na rzecz i w imieniu Uczestnika.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży Bonów Podarunkowych dostępnych w Sklepie produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu. Sprzedaż odbywa się za pomocą punktów Cube oraz pieniędzy (PLN), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: a) dostęp do Internetu, b) standardowy system operacyjny, c) standardowa przeglądarka internetowa, d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane w PLN na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. O ile nie określono wyraźnie inaczej:
  • 1.1  Bon Podarunkowy można zrealizować tylko raz.
  • 1.2  Bon Podarunkowy można zrealizować tylko u Uczestnika, a nie w siedzibie Spółki Kerix.
  • 1.3  Bon Podarunkowy służy realizacji świadczenia na rzecz jednej osoby.
  • 1.4  W celu zrealizowania Bonu Podarunkowego należy stosować się do instrukcji.
 2. Bony Podarunkowe realizuje się tylko u Uczestnika
 3. W celu zrealizowania Bonu Podarunkowego należy przedstawić go Uczestnikowi w Terminie realizacji. Bon Podarunkowy niezrealizowany w Terminie realizacji automatycznie wygasa. Bonu Podarunkowego, którego ważność wygasła nie można zrealizować, a Posiadaczowi Bonu Podarunkowego nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.
 4. Jeśli Oferta Uczestnika na Portalu Cube jest ofertą z jednoczesnym złożeniem zamówienia, Kerix pobierze dane do wysyłki w momencie zakupu. Następnie Kerix przekaże dane Uczestnikowi. Uczestnik rozpatrzy wniosek o realizację Bonu Podarunkowego i wyśle do Państwa Ofertę Uczestnika.
 5. O ile wyraźnie nie określono inaczej, Bon Podarunkowy nie uprawnia Posiadacza do otrzymania Oferty Uczestnika w określonym czasie. Sugerujemy jak najszybsze skontaktowanie się z Uczestnikiem celem uzgodnienia dogodnego terminu dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Uczestnika. Kerix nie ma wpływu na termin dostawy towarów lub świadczenia usług objętych Ofertą Uczestnika.
 6. W przypadku wymiany Bonu Podarunkowego na towary lub usługi spoza Oferty Uczestnika nie przysługuje Państwu prawo do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Bonu Podarunkowego z tytułu różnicy między wartością Oferty Uczestnika, a rzeczywistą wartością towarów lub usług dostarczanych lub świadczonych na Państwa rzecz przez Uczestnika.
 7. Bony Podarunkowe można zrealizować tylko w całości. Nie podlegają one realizacji częściowej lub stopniowej. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Bon Podarunkowy realizowany u Uczestnika zostanie wymieniony na towar/usługi o wartości mniejszej niż pierwotna (bez zniżki) wartość Oferty Uczestnika, nie będą Państwo uprawnieni do kredytu, zwrotu gotówki lub nowego Bonu Podarunkowego z tytułu różnicy między pierwotną (bez zniżki) wartością a wartością towarów/usług, na które wymieniono Bon Podarunkowy.
 8. Kerix może pobrać w imieniu Uczestnika opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Bonu Podarunkowego. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną Państwu przedstawione przed zakupem Bonu Podarunkowego.
 9. Jeśli z powodu nieprzewidzianych okoliczności Uczestnik nie będzie w stanie dostarczyć Oferty Uczestnika zgodnie z opisem, Kerix niezwłocznie powiadomi Państwa w imieniu Uczestnika o tym fakcie pocztą elektroniczną.
 10. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 11. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 14. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: pomoc-techniczna@cubecloud.eu. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Złożenie zamówienia i wykorzystanie Bonu Podarunkowego

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jedynie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka interesujących Kupującego Kuponów. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. Kupujący może nabyć Bony Podarunkowe za ceną określoną przy każdej pozycji. Cena wyrażona jest w punktach Cube i PLN.
 6. W przypadku braku odpowiedniej liczby punktów Cube, Kupujący może zapłacić różnicę w PLN, zgodnie z warunkami określonymi przy danym Produkcie.
 7. Punktami Cube można wesprzeć jedną z organizacji, wskazanych przez CUBE
 8. Zakup Produktu za Punkty Cube powoduje obniżenie salda punktowego o wartość nabytego Produktu.
 9. Nie można wydać więcej Punktów Cube niż się posiada.
 10. Bon Podarunkowy można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Bon Podarunkowy można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).
 11. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za Bon Podarunkowy. Ani Kerix, ani Uczestnik nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Bony Podarunkowe lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.
 12. Zobowiązują się Państwo nie podawać fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, danych adresowych lub danych kontaktowych lub szczegółów dotyczących płatności, zobowiązują się Państwo również do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Bonu Podarunkowego, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 13. Wszelkie próby realizacji Bonu Podarunkowego sprzeczne z Warunkami sprzedaży mogą doprowadzić do unieważnienia Bonu Podarunkowego wedle uznania Kerix.
 14. Zabrania się powielania Bonów Podarunkowych.
 15. Zabrania się profesjonalnego handlu Bonami Podarunkowymi.
 16. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 17. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 18. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
 19. Punkty Cube mogą zostać przekazane na rzecz innego Członka poprzez aplikację mobilną lub stronę www.cubecloud.eu. Otrzymanie Punktów Cube może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 20. Kerix zaznacza, że każda transakcja, polegająca na przekazaniu większej liczby niż 15 000 euro będzie raportowania, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne tpay.com obsługiwane są przez następującego operatora płatności: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.

§ 6
Anulowanie i wyjątki, zwrot pieniędzy i problemy

  1. Mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Bonu Podarunkowego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania potwierdzenia pocztą elektroniczną (zwanych dalej „Terminem odstąpienia od umowy zakupu Bonu Podarunkowego”). Niemniej jednak realizując Bon Podarunkowy w Terminie, w którym przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Bonu Podarunkowego, wyraźnie zamawiają Państwo od spółki Kerix, działającej w imieniu i na rzecz Uczestnika, rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmują Państwo do wiadomości, że zrzekają się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Bonu Podarunkowego. Po realizacji Bonu Podarunkowego uznaje się, że Kerix, działający  w imieniu i na rzecz Uczestnika, w pełni wykonał swoje obowiązki w zakresie wystawienia, sprzedaży i dostawy Bonu Podarunkowego do Państwa. W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zakupu Bonu Podarunkowego może być zrealizowane w następujący sposób: 2.1  poprzez wypełnienie i przesłanie formularza https://cubecloud.eu/pl/customer_support/bon_cancellation_form.pdf, 2.2. poprzez kontakt e-mail:  reklamacja@cubecloud.eu
  3. 3.Jeśli odstąpią Państwo od umowy zakupu Bonu Podarunkowego zgodnie z punktem 5, Kerix, działający w imieniu i na rzecz Uczestnika, zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia spółki Kerix o odstąpieniu od umowy
  4. Jeśli bez własnej winy nie zdołali Państwo zrealizować Bonu Podarunkowego u Uczestnika przed wygaśnięciem Terminu realizacji, może przysługiwać Państwu zwrot pieniędzy. W celu otrzymania takiego zwrotu należy udowodnić w stopniu wystarczającym dla spółki Kerix, iż brak możliwości realizacji Bonu Podarunkowego nie powstał z Państwa winy. Decyzja o przyznaniu zwrotu leży wyłącznie w gestii Kerix.
  5. Jeśli zrealizowali Państwo Bon Podarunkowy ale Uczestnik nie dostarczył Oferty Uczestnika zgodnie z zamówieniem lub jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty Uczestnika, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Uczestnika. Dzieje się tak, ponieważ to Uczestnik, a nie Kerix jest odpowiedzialny za dostarczenie Oferty Uczestnika. Spółka Kerix zajmuje się jedynie sprzedażą i dostarczaniem Bonów Podarunkowych, działając w imieniu i na rzecz Uczestnika. Jeśli jednak nie zdołają Państwo dojść z Uczestnikiem do porozumienia w sprawie wniesionych przez Państwa zastrzeżeń Kerix, działając w imieniu i na rzecz Uczestnika, może na Państwa wniosek pomóc rozwiązać zaistniały spór.
  6. W braku odmiennego oświadczenia, złożonego spółce Kerix w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli pierwotna metoda płatności została anulowana, wygasła lub uległa innej zmianie, prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Reklamacji reklamacja@cubecloud.eu. Jeśli nie złożą Państwo stosownego oświadczenia, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych. Kerix nie zrealizuje więcej niż jednego zwrotu pieniędzy.
  7. Zwrot można odrzucić w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Jeśli zwrot nie zostanie odrzucony w terminie 30 dni, będzie stanowić pełne i ostateczne zaspokojenie wszelkich roszczeń wobec Kerix (jako agenta Uczestnika) dotyczących Bonu Podarunkowego, wynikających z niego lub z nim związanych.

§ 7

Odpowiedzialność za Ofertę Uczestnika

 1. Należy zwrócić uwagę, że to Uczestnik, a nie Kerix jest:
 • 1.1  sprzedawcą lub dostawcą Oferty Uczestnika
 • 1.2  stroną, która zawiera umowę z Posiadaczem Bonu Podarunkowego w przypadku jego realizacji oraz
 • 1.3  wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Posiadaczowi Bonu Podarunkowego Oferty Uczestnika oraz za samą Ofertę Uczestnika

§ 8

Standardy świadczenia usług i odpowiedzialność Kerix

 1. Kerix jako agent Uczestnika, oświadcza, że:
  • 1.1  dołoży wszelkich starań aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu,
  • 1.2  Bony Podarunkowe są zadowalającej jakości i przydatne do celu, dla którego zostały stworzone,
  • 1.3  nie naruszy wymogów uczciwości i profesjonalnej staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług.
 1. Spółka Kerix zawsze ponosi odpowiedzialność za: (a) śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane jej zaniedbaniem/rażącym zaniedbaniem ; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd dokonane przez Kerix; lub (c) jakiekolwiek niedotrzymanie zobowiązania określonego w punkcie 9.1 powyżej lub dorozumiane postanowienia umowne, które na mocy obowiązującego prawa nie podlegają wyłączeniu ani ograniczeniu.
 2. Z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie 9.2 Kerix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody nie wywołane niedotrzymaniem zobowiązania lub inne poniesione straty lub szkody, w tym straty pośrednie.
 3. Kerix nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Uczestnika. Kerix nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, użyteczność lub inne cechy przedmiotów objętych Ofertą Uczestnika.
 4. Spółka Kerix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków sprzedaży, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niej niezależnych.
 5. Wyjąwszy odpowiedzialność wynikającą z punktu 9.2, która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność Kerix wobec Państwa nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Bonu Podarunkowego.
 6. Prawo niektórych państw nie zezwala na dokonywanie niektórych lub wszystkich wyłączeń lub ograniczeń określonych w punkcie 9. Jeśli podlegają Państwo takim przepisom, niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć do Państwa zastosowania, a ponadto mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.

§ 9
Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem cubecloud.eu/formularz_odstapienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 10
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem cubecloud.eu/formularz_odstapienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://cubecloud.eu/pl/zasady-ochrony-prywatnosci .

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość: a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej  http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 • Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.11.2019 roku.

Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie pdf, linki znajdują się poniżej Regulaminu.                             

 

 

POLITYKA ZWROTÓW

 

 

 1. Naliczone w ramach programu lojalnościowego lub zakupione punkty Cubic podlegają wymianie jedynie na bony podarunkowe w ramach Platformy CUBE.
 2. Bonów zakupionych za punkty Cubic nie można zwrócić. Za ich realizację odpowiada Partner programu CUBE.

Na podstawie art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.